Tlakové testovací zařízení svařovaných vzdušníků

Soubor zařízení je určen k testování těsnosti svařovaných vzdušníků klimatizačních jednotek. Tento test navazuje na technologické operace svařování vstupů a výstupů vzdušníků a jeho principem je natlakování vzdušníku na 60 bar vzduchem a změření případného poklesu tlaku za stanovený časový úsek. Následně je vzduch vypuštěn a odsátím vzduchu pomocí vývěvy je ve vzdušníku vyvolán podtlak stanovené hodnoty. Konečně je vzdušník natlakován heliem na 2-3 bar.

Celé zařízení se sestává ze tří stanovišť:
- První dvě stanoviště jsou vybavena stojany s panely - tyto slouží k připojení vzdušníků na kompresor, na vývěvu a na kompresor s heliem. Bezpečnost pracovníků během testu je zajištěna ocelovými dveřmi s optickou závorou, které jsou po dobu provádění tlakové zkoušky uzavřeny.
- Třetí stanovitě je vybaveno detektorem, který je schopen zaznamenat případný únik helia z natlakovaného vzdušníku. Po ukončení kontroly je testovaný výrobek připojen na kompresor a zbaven helia, které se vrací do oběhu a je opět k dispozici pro další zkoušku. Prostor pracoviště disponuje odsávací digestoří pro odvod vzduchu proudícího kolem testovaného výrobku.

Doprava vzdušníků v rámci zkušebny je realizována prostřednictvím paletkového dopravníku s nuceným oběhem paletek, který zajišťuje snadnou manipulaci a technologickou návaznost na další operace.

Celý systém je opatřen pneumatickými prvky pro rozvod tlakového vzduchu a helia, dále řídicím systémem MITSUBISHI s ovládacími a signalizačními prvky v místě pracovního prostoru manipulační obsluhy a pracovníků kontroly, což umožňuje pohotové zobrazení a nastavení tlaku, úrovně podtlaku, tlaku helia a časů jednotlivých operací (plnění, měření, vyprazdňování atd.).