Pracoviště lisování na lince SCR

Zařízení Pracoviště lisování na lince SCR slouží pro lisování soustavy několikatvarových dílů do tvarového vybrání základního tělesa tzv. "Fixed scroll". Jedná se o následující díly: „Injection valve seat" se správně nasazenou pružinou;„Injection valve stoper" a „Injection valve".

S ohledem na veliké množství daných lisovaných dílů a kontrolu jejich orientace před samotným zalisováním jsou součástí zařízení dva samostatné servolisy osazené tvarovými lisovanými trny. Maximální dovolená lisovací síla u obou lisů dosahuje hodnoty 10kN. První lis lisuje „Injection valve seat" s nasazenou pružinou a druhý lis „Injection valve stoper" a „Injection valve".

Zařízení funguje jako poloautomat, kdy operátor zakládá základní těleso "Fixed scroll" do  tvaroé upínky servomanipulátoru. Následně také zakládá „Injection valve seat" s nasazenou pružinou na kontrolní trn. Po spuštění cyklu stroje dochází k automatickému dotlačení pružinky a kontrole orientace pružinky na IVS. Servomanipulátor následně přesouvá obě součásti pod první lis, kde řízeným lisovacím pohybem dochází k zalisování IVS do základního tělesa.

„Injection valve stopper" založil operátor ještě před spuštěním cyklu na lisovací trn druhého lisu. „Injection valve" je automaticky podáván z vibračního kruhového podavače a vibrační lišty. Vibrační kruhový podavač umožňuje provozní zásobu na provoz celé směny. Po provedení pracovní operace na prvním lisu přesouvá servomanipulátor základní těleso před prostor druhého lisu. Zde dochází k zalisování těchto dílů do tohoto základního tělesa. Při lisování dochází k monitorování průběhu velikosti lisovací síly na hloubce zalisování. Po jeho dokončení dochází k vyhodnocení maximální i minimální dosažené lisovací síly a konečné hloubce zalisování. Správná funkce ventylu je ještě následně testována profouknutím a následným vakuovým testem celé takto lisované soustavy. S ohledem na vakuový test je součástí zařízení také vývěva.

Stroj je vybaven vlastním rozvaděčem se silovými rozvody a druhým menším rozvaděčem s volně přístupnými ovládacími prvky a ovládacím panelem umístěným ve dveřích tohoto rozvaděče. Součástí zařízení jsou také bezpečnostní tlačítka pro nouzové zastavení. Bezpečnostní krytí elektrických zařízení IP 54.

Stroj pracuje v poloautomatickém režimu.

Energetické zdroje:

  • elektrický proud - 3 PEN; 230/400V; 50Hz
  • tlakový vzduch - 0,6MPa; sušený vymražováním, filtrovaný